Waylima Sangun Jaya

Kham Andan Jejama

Pantun

ADI-ADI SANAK HAKHUK

Dengi pai nyak bubagai, jama ahli puwakhi
Kenyin jejama pandai, khiwayat sai kubiti

KHiwayat sai kubiti, hukhik delom dunia
Diandan ahli wakhi, beduwa sapa haga

Beduwa sapa haga, tukang kanik mi ngingi
Sanak hakhuk sengsakha, selalu nedos hati

Selalu nedos hati, sedihni mak kehingga
Mit di sai pukhakhepi, mak ngedok sai ngiman ya

Mak ngedok sai ngiman ya, sakik bagimu badan
Sedong jak hulun tuha, mak ngedok peninggalan

Mak ngedok peninggalan, jama dikhiku sinji
Diandankon kemaman, debi pagi kusuwi

Debi pagi kusuwi, kenyin dang kemakhahan
Kapan kuk debi-debi, duwai ngusung lasuhan

Duwai ngusung lasuhan, mulang tongkop di gekhih
Sesampaiku di lamban, nyak dikayunkon malih

Nyak dikayonkon malih, haga dipa mak nantu
Lah lawi matti sedih, nasib nimpa dikhiku

ADI-ADI PEKON

Yu kidah kuta dalom, dedohni gisting khaya
Kinandi dikhi liom, segala sekhba tuna

Kikhi-kananni khuntan, pangkalan banjakh negekhi
Najin nyak ngikhi nganan, pagun diku ulangni

Yu kidah punjung batu, khanglaya mit wai bekhak
Nyak gaoh tikham diku, niku mak tikham di nyak

Madkhasah suka khaja, ngenjuyukon bolokhan
Jejama ngandan cinta, kekalau kedolokhan

Yu kidah kedaloman, wat sukhau di duwakha
Kekalau kedolokhan, tekhkabul cita-cita

Kedaloman mak jaoh, ana lalat duwakha
Sakikni tikham jaoh, miwang mak dapok tungga

Yu kidah suka banjakh, sabah tisanik pekon
KHepa hati mak sasakh, sai ngandan diku lamon

Suka banjakh pekon kham, talang padang pos kawat
Ki nyak yu santokh tikham, ki niku halok mawat

Yu kidah negekhi batin, dedohni suka banjakh
Kutilik angin balin, mula kupupun layakh

Yu kidah pakhiaman, mak lalat kantu kuta
Halok nyak lebon iman, ki niku mutus cinta

Yu kidah suka bumi, dedohni kejayaan
Najin kham sumang bumi, taok mata di bulan

Yu kidah banding agung, khanglaya simpang telu
Niku do sai kupegung, kekalau judu temu

Talang padang pekon doh, pasakhni suka khami
Sai ngeba angon lesoh, niku sai betik hati

Suka bandung di pugung, lamban khuwa jadi sai
Anggop haga pubandung, mak ganta jemoh sawai

Pekon suka mekhindu, dunggakni tanjung hekhan
Niku bakal juduku, khadu ditulis tuhan

ADI-ADI SESIMBATAN (MEKHANAI & MULI)

Api ki laok angkat, nyimbin iwani kodo
Api ki kham mumpakat, dapok kikhani kodo
Ki lagi laok angkat, iwa nyimbin di heni
Abang ngajak mumpakat, haga mumpakat api

Najin nyak ngikhi nganan, niku panjak di mata
Abang numpang bukhasan, api niku nekhima
Dang diliwih mi ngingi, mi handop delom tingkat
Dang diliwih nyak lawi, anak ngukha melakhat

Kipas mas kipas pulas, kipas bulung tembaku
Sekhatus lima belas, acak sai sappi niku
Bela-bela pai pilih, dang mudah ga tikena
Dunia lagi tangih, tanjokh mak akhu mena

Kupekhihkon mak pekhih, pagun ulang di jambu
Kubakhihkon mak bakhih, pagun ulang di niku
Cawakon pai di makmu, dang pilihmu tenggalan
Najin judu kham hamu, ki mak khanggom di tian

Hulun tuhaku khila, sapa juga pilihku
Mawat ya haga tuna, tinggal nunggu cawamu
Ngekhang kumbang di juyu, sebatin khajabasa
Kudengi pai sumpahmu, kenyin hati mak khiwa

Kusansat nyapang jimat, mati tulahan payu
Kusansat mak selamat, ki mak bandung di niku
Kapal nuju betawi, ditiup angin bakhat
Keni nyak tanda jadi, ki abang temon nyansat

Ajo sinjang khik kebat, tanda khasan kham jadi
Kekalau kham selamat, delom neguhkon janji
Ngakan lampu di panggakh, putekhi ngaji yasin
Pematang jadi datakh, ki pilihmu dibalin

Midokh-midokh mit maja, tudung bulung keluwih
Pitu tahun mak tungga, mawat nyak balin pilih
Api kabakh di mekah, ki khatong bulan haji
Pitu tahun kupenah, asal dang mungkikh janji

Ki khadu khena hamu, dang lagi tikhekhubah
Nyak nutuk niku payu, niku nutuk nyak lapah
Kantu payu abangku, bismillahi majkheha
Ganta nyak nutuk niku, sekhah badan khik nyawa

ADI-ADI HAKHAP

Mekhun di tungku dugan, pakhoman batang punti
Hasokni dang kesiwan, bubaya dang ki mati

Kayu di tengah laok, ngembulungkon pekhada
Kucekau ya mak dapok, kutatap luhku bela

Sanak khabai di kibau, cakak di khandu mali
Nyak asa di wai khilau, khobok mak kupandayi

Dang ditebang ketapang, lidak-lidungmu mandi
Dang dinum wai di kubang, sai diancam batangakhi

Bukipas budadangin, mandi di kulam khilau
Muluk wai nyindang angin, tangih kidang kekalau

Wai sipa kuinum jemoh, alam kutinding sawai
Kubedak kisikh jaoh, keliang cambokh di wai

Wai awi wai centigi, wai biah sabah tengah
Kelapa lagi nyigi, dapok kodo tipenah

Sukapadang wai hukhang, putih tanjung betuah
Jejama ngandan kumbang, kekalau jadi buah

KHadu kuselom khisok, lubuk di biding huma
Jadi wai jadi hasok, jadi imbun jejama

Pak bimbang pak ngahalang, pak ngayun pak mak ngeni
Kantu wat pampang malang, bukhung numpang budandi

Nyak khabai disimbukh wai, kantu mak temon mandi
Cambai gugukh setangkai, jekhejak sanding huwi

Mawat hakni sengaji, ki ngangonkon di bangsa
Mas ukhai delom peti, banjakh selaka ngukha

Jukung khatong jak pulau, ngusung kelapa muda
Pati campukh begakhau, selindang mak bukhinda

Betikni andang-andang, nyenggayakh di sekundi
Humbak nyekhapung tihang, mak mundukh kulayani

Kantu wat ngehalinak, kumbang hadani tiung
Pelita kukhang minyak, mati ki mak ditulung

ADI-ADI TUNGGA

Bugukhau lalang waya, najin sungkan tibidi
Kekuwan kham putungga, halok jemoh mak lagi

Bulimau-limau pai do, di wai olok kedundung
Bugukhau-gukhau pai do, kekuwan kham pubandung

Bela cambai bugegos, gambikh bubata-bata
KHam bandung puhahewos, khalang nihan putungga

Betik ikhingni kitik, haga kukhuk duwakha
Injuk nginum wai cutik, putungga pinsan kala

Matti bangik cempaka, kumbang mak pandai layu
Matti bangik putungga, puliak gaoh khadu

Asing kelomni bingi, wewah ki timbul bulan
Asing sedihni hati, hanjak putungga pinsan

Matti bangik dang asom, halok kucakkon gula
Matti bangik dang liom, halok nyak khatong juga

Induh mesak induk mak, mangga dibah tambiyu
Induh khatong induh mak, ki mak ngingokkon niku

Saka mak tungga dindai, induh ki tahun mena
Asing gelak-gemulai, niku mak pandai lupa

Lah lawi hiwang lawi, batui mak pandai bela
Gincing kanan di bumi, niku santokh tabinta

Mak pandai bela-bela, awi khijakni khesi
Mak pandai lupa-lupa, niku sai betik hati

Mandi di wai makhinggai, timbuk bokokh selaka
Kutuliskon di tanggai, saking mak dapok lupa

Matti bangik dang lioh, hatokni lawangkukhi
Matti bangik dang jaoh, putungga debi pagi

Najin khukukni bela, apuini dang ki padom
Najin kham khalang tungga, dang khubah hati delom

Ganta nyanik titian, pakai nyembekhang kali
Ganta nyanik bitian, mak ganta kapan lagi

ADI-ADI KHASAN

Mawat kubuang jala, ki mak iwani lamon
Mawat kubuka cawa, ki mak cawa setemon

Cakak di kapal siyom, bulayakh mit betawi
Kinandi dikhi liyom, nenggakhah matakhani

Kinandi gila ading, sikhi nihan do hati
Ki tidacing nyak mikhing, huwok di hujung tapi

Nyak nyomokh di kaponggokh, kayu tenuakh nambi
Nyak nyomokh niku pintokh, pandai sekula ngaji

Asing lamonni kasai, mak liyu kasai batu
Asing lamonni indai, mak liyu kantu niku

Kudengi nyikhih-sikhih, wai di kendali pekon
Najin wat indai bakhih, di niku nyak sai demon

Batangakhi wai tebu, banjikh keliwat hakhus
Taki pandaiku diku, cinta mak pandai putus

Haga nyak nanom kupi, ki dikeni dunia
Haga nyak mit di kuti, ki dikeni khanglaya

Segalani kusansat, sanajin labung batu
Di niku khang bupukat, ngekhadukon tinemu

Wai lunik jak pematang, pancukhan bulung khandu
Nyak sakik kalau senang, ki pubandung di niku

Kantu niku mit duwai, tenggakhah batang jambu
Kantu niku mak pandai, mak judu kantu niku

Cakak nyak mit pematang, ngibakhkon kain handak
Ki judu wallah alam, ki niat mak dapok mak

Mengkudu ki ya kayu, cempaka ki ya ngumbang
Judu kham ki ya laju, bitian ki kham lipang

Semampuk jukuk juyu, maju-majuni sanak
Lambat yu khingkas payu, nutuk pilihmu ki nyak

Kutulis malam kemis, khadu di khani sabtu
Cawaku khadu habis, tinggal nunggu jak niku

ADI-ADI TIKHAM

Bayang-bayangmu kundang, khatong di tengah bingi
Minjak diguyang hiwang, niku delom hanipi

Luah nyak mit tangebah, mejong di lambung batu
Nenggakhah bulan wewah, tabinta munih niku

Kutenggakhah di bulan, khindu mendayu-dayu
Kidang pagun mak pampan, ulih lain pudakmu

Haku wewah bang kelom, bulan tanggal sehakhi
Haku lupa ki pedom, bang tungga di hanipi

Payah nyak hani langgam, nimba laok sebuku
Payah nyak ngandan tikham, bangik ki khiya niku

Cakak jan nimpat lesung, sanak lapah sekula
Tekacai sai kupegung, kapan niku tabinta

Kelapa di duwakha, tanohni haga tejuh
Kapan niku tabinta, badanku lemoh lumpuh

Betik susunni pikhing, sudu delom pengantak
Badan kukhasa makhing, ki niku mak kuliak

Punyanamu mak gindam, wai di lambung talos
Punyanamu mak tikham, kinandi payah nedos

Mesak manggamu kodo, dipekhom dibah jami
Gegoh nyak niku kodo, tikham dawah dabingi

Kudengi nyikham-sikham, labung di tengah laok
Lain ki nyak mak tikham, haga tungga mak dapok

Kapan kuk debi-debi, nyak nangguh sakik hulu
Kidang mawat sekali, budiku tikham diku

Wailima padasuka, kedundung kububatu
Kubabangkon di sapa, ki nyak tikham di niku

Dulik-dulik di khanjang, bubantal bukelambu
Minjak munih nyak miwang, khasa diguyang niku

KHelomni wai kuselom, pagun mak tungga batu
KHelom bingi mak pedom, santokh tabinta diku

ADI-ADI SAKHIH

Kawai handak juga nyak, mak kupabalin-balin
Sakhih diku juga nyak, mak kupamain-main

Matti hekhum melati, mak gegoh di cempaka
Debingi kuhanipi, dawah disepok mata

Kekhis khuwa nyak kodo, midokh di pasakh banton
Hilang nyawa nyak kodo, ampai dipangka temon

Wai jelai jambat ampai, khanglaya padang khatu
Kagekhingan kham ampai, kekalau jadi judu

Haga nyak mandi di mas, selom selonsokh dinton
Niku penyambung napas, nyak ngekhadukon angon

Mak dapok menok laok, tabinta di tanjungan
Nimpat jan kukhuk khangok, niku guai gantungan

Najin hujan dang labung, kemakhau dang ki panas
Nyak nutuk dang diusung, nyak tepik dang ki tikas

Mejong-mejong di jambat, nunggu hulun teliyu
Sapa liwat kusambat, nyak ngulih-ulih niku

Mustahil ya mak banjikh, ki khani labung dunggak
Mustahil nyak mak watikh, ki niku watikh di nyak

Mandi di kulam yaman, sehakhi bulan haji
Payah netopkon iman, niku pengguda hati

Mak bakhih kantu paku, jukuk di tengah sabah
Mak bakhih kantu niku, sungi angon mak khubah

Pelok awimu pelok, pelok panjang selawi
Niku kubekom khedok, sanajin guncang bumi

Kuliak niku medoh, hilokmu paku layu
KHepa wai disop tanoh, kagekhingku di niku

Nanom khampai biding wai, tuoh di gelikh batu
KHepa sikhokni khantai, khiya nyak jama niku

Asing wewahni bulan, mak liyu matakhani
Niku jukhagan lamban, mak niku sapa lagi

ADI-ADI LAYAU

Jak lunik sinjang lilik, balak sinjang sekhilang
Jak lunik ngandan sakik, balak mak nungga senang

Ngelagok nyak di punai, punai khindu di kawat
Nyak hanyuk lain di wai, sai ngandan dikhi mawat

Sinjang kebatku mawat, sinjang sakhungmu lamon
Sai ngandan dikhi mawat, sai demon diku lamon

Dang miwang niku maju, kantu bubakh mak pangan
Sai demu khadu nantu, sai di nyak wallah alam

Kudengi nyak wai nyak wai, hani sai ketutungan
Nyak hakhap kilu tawai, hukhikku ji tanggungan

Yu kidah sakhat ukhut, belimbing di pangkalan
Ki hati tipadukhut, api lajuni badan

Ngejintuk benang kusuk, benang panjang selawi
Nungah lelakun binuk, temang mak bangik lagi

Ibakhat wai di gelas, panjak kidang mak nyata
Gekhing kubatok bibas, khabai kantu kentakha

Ngenggulai tangkil sigi, mak munih bukelapa
Sakik sekhibu khinci, lelakunku ji ganta

Mit duwai pancukh langok, mulang mandi di imbun
Luh bela badan langok, ngembabiti lelakun

Legundi laok sepi, pengintaianni bajau
Ki kheji juga hati, angon-angonku layau

Gumukhuh delom sangkakh, manuk lebon kelabai
Ngeliak bulan tetakh, badan hancukh jadi wai

Pisang mesak di juyu, bela dikanik tupai
Miwang nyak khadu leju, gantung galah nyak khabai

Ngedentum lain humbak, kelapa gugokh kekhing
Lain tutukan ki nyak, pekhahu gincing mikhing

Tawai pai nyak pastakun, ilmu bawanku mati
Mak guna nyak disantun, ki napasku mak lagi

ADI-ADI HIWANG

Sakikni dikhi miskin, selalu mandi di luh
Di dunia tesimbin, hulun mak ngedok teduh

Mit duwai tongkok lihai, mulang tongkok semambu
Niku lalang ngelahai, nyak miwang nampon dagu

Kipak khiya dang khiya, khetak ngelilik jagung
Kipak khiya dang khiya, dang pungah ga telangsung

Sekapanni pangikhan, jendilani selaka
Lain niku mak kuiman, mak kelanggakh di bangsa

Tanjokh wai kukhakhobok, niku mak temon mandi
Tanjokh khusia dapok, mak temon dilayani

Ana bintang tejukhai, di juyu khajabasa
Muluk lindung delom wai, mustahil cawamu na

Kuteduh kumbang hakha, kikhani bunga tebu
Kuteduh temon cinta, kikhani ngampalaju

Lampu lin lampu lilin, selubung damakh kaca
Najin haga dibalin, dang dibuang tegah ga

Daikin dipudacing, pekhahu bawan minyak
Daikin dipusahing, khadu nantu kalah nyak

Daikin nyebak pisang, kantu mak mansa gula
Daikin nyak diladang, ki bakal khiwa-khiwa

Wai khilau niyau-tiyau, pangkalan pancukh minyak
Nyak layau dipulayau, niku ngampalaju nyak

Lain kusuk jak uncuk, kantu kusuk jak batang
Lain nyak kukhang bentuk, kidang niku mak sayang

Haku ji niku nyomokh, bang kikhani mak haga
Haku niku sebenokh, bang kikha nipu daya

Sekhisokni kupelok, sekejungni pembuyu
Sekhisokni kupenok, selayauni hatiku

Jak ipa haga dipa, jak tandang haga mulang
Kayu nebak khanglaya, umbankon ya ki nyadang

ADI-ADI LIPANG

Tepik pai niku lamban, nyak haga lapah jaoh
Ki wat bagian badan, kekalau balik muloh

Kita pulipang jaoh, pulipang sumang bumi
Pisah badan kham gaoh, mak pisah ki di hati

Dang ducakkon mi lagi, bitah tikhahmu mengan
Nyak lapah pukhakhepi, induh dipa hakhungan

Injuk mak haga lipang, pakat kita sai khadu
Ganta ji nyak dibuang, alhamdulillah payu

Gegoh mutuskon nyawa, pulipang jama niku
Gedahni tuhan kaya, judu kham mawat temu

Dang disusul ki tegi, panasni giang-giang
Mawat nyak sampai kheji, ki niku temon sayang

Api lajuku betoh, seminggu nyak mak mengan
Api lajuku jemoh, pudadayu tenggalan

Ki ngitung bangikni bung, haga dang jadi awi
Ki ngitung bangik bandung, haga dang lipang lagi

Hamu lepang bang gedang, hantimun belah pitu
Hamu lipang haku dang, nyak pagun sakhih diku

Semakkungni wai khawang, nyak mena hila-hilu
Semakkungni kham lipang, nyak mena pudadayu

Cadang ladingku cadang, kupepatkon di pekhih
Cadang hatiku cadang, andahmu mak ki bakhih

Pahik kinandi pahik, nganik bulung pakhia
Sakik kinandi sakik, lipang jak kundang saka

Lah lawi matti helom, lelubi ampai mesak
Lah lawi matti nalom, niku ngampalaju nyak

Lah lawi matti lunik, nyapai bulungni khanji
Lah lawi matti sakik, pulipang lain mati

Lah lawi kapan lagi, kapal labuh di suwoh
Lah lawi kapan lagi, kita pubandung muloh

Pagun haga Adi-Adi?

Kupancas bulung talos, luah wai jadi minyak
Sukhatku mak dibalos, api sunyamu di nyak

Buhuma lain ngebun, kayuni pulalunggu
Bela bulan khik tahun, ngetatunggu cawamu

Kudengi nyak mit nyak mit, ulangni nyak mit hamu
KHanting dililik bait, nyak tilenau andahmu

Kapan lagi mak mandi, wai kulam di tangebah
Kapan lagi mak jadi, cawa sipa dipenah

Ki bakal ngampalaju, acak ikin jak ganta
Nyak mawat haga hamu, kenyin nyak bukekikha

Tandang kecambai lanak, sai kuning mak ngehalu
Dang niku khabai di nyak, nyak khabai kantu diku

Nyak magoh lain nyuwoh, nyak sikhi nagu niku
Kantu pilih mak gegoh, mula nyak pagun nyemu

Jumahat ganta kodo, mula khani penglabung
Disakhatkon nyak kodo, mula angonku langsung

Haga khepa cawaku, ki cina khatong nagih
Haga khepa lajuku, ki niku balin pilih

Pas-pus jalan tekhus, mak minok di khanglaya
Hatiku khadu hakhus, haga lapah semanda

Najin nyam lagunkon pai, kayu dunggak pematang
Najin kham hulunkon pai, ki hati pakhda senang

Yu kidah kumbut lepun, tipakai tegi khani
Temadan diakuk hulun, acak mulang muwakhi

Awas-awas seluang, ganta bakhak ngenjala
Awas-awas sai nunang, ganta bakhak sesekha

Mula nyak segok di umbul, di pekon lamon beji
Sekhibu umat kumpul, badan mak kena cakhi

Kati sungkanku duma, nyak khabai kantu panas
Lelakunku ji ganta, nganik khuntan semawas

Lain ki saking bangik, nyak ji bulamban mena
Kidang kheji ki sakik, mak khiya kindo khepa

Tak-gekhtak gekhnang-gekhnang, pangkalan khaja mandi
Nyak mena nyecakh khangkhang, bubedak dang ki beni

Hana-hanani tohot, kayu di biding huma
Hana-hanani lohot, seingok’an dang lupa

Ki niku tikham di nyak, tontong ikhingni bulan
Di matakhani minjak, diya sungini badan

Sikop bukawai handak, mekhanai tejang tanggai
Dang ditumpakkon di nyak, mit kikhi-kananku pai

KHiah-khiuh di lebuh, sanak main biula
Kakhai penunggu tiuh, ya nihan pusikam na

Selamat tinggal puwakhi, nyak haga lapah pekhang
Kantu nyak mati dudi, nanti namaku mulang

Pekon pak kelumbayan, kelima pekon paku
Betik-betik tindayan, inton pucampukh batu

Sakhesatku di jagat, sakhihku di dunia
Ki bintang ji lagi wat, mak bulan sukhut mena

Yu kidah jambat khunih, khanglaya mit di khebang
Bela-bela pai pilih, dang nyesol jadi hiwang

Tetak-tetak kebunmu, kenyin dang limuk juga
Tetop-tetop imanmu, dang ginjah-ginjuh juga

Matti bangik dang paku, kutanom di duwakha
Lohotku jama niku, dang batal kena guda

Tekhkuku mandu-pandu, titikhan mandang bulan
Lohotku jama niku, dang ngekhuwa labuhan

Yu kidah sumbah siyah, keliangni kelingi
Kantu wat cawa salah, nyak mahap jama kuti

Pukul pak pukul lima, pukul setengah lapan
Sikam malih jak ija, dang sepekhos-baitan

Kantu wat tekelincap, cawa nambi kekhuwa
Jejama kilu mahap, kham selepasan dusa***

Iklan

3 Tanggapan to “Pantun”

 1. nurul said

  bisa tolong aritkan dalam bahasa indonesia ga pantun2 ini???,,saya suka budaya lampung tapi saya ga paham bahasanya,,bisa tolong artikan ya???????please…..

 2. hary said

  mejong di atas batu. batuni anjak badudu
  sekindua haga bupengatu, pantuni haga sikam kilu.

  kintu bang kintu nihan, sekindua salah cakha
  ngehakhap nihan indang bukenan, sai ngedok kekalau ngena pahala..

 3. yenni angraeni said

  kqax mudeng thu,, artiin dvnx pantun ny ke dlm b.indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: